دومین محموله قطعات مورد نیاز شرکت مترو تحویل این شرکت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین محموله قطعات مورد نیاز شرکت مترو (شامل ۷۶۷ چرخ) توسط معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تأمین و تحویل شرکت بهره برداری مترو شد؛ پیش از این نیز ۲۰۹ چرخ تحویل شده بود.

با برنامه‌ریزی به عمل آمده این روال تا تأمین همه قطعات ضروری مترو ادامه خواهد داشت.