سازمان فاوای شهرداری تهران از سوی اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران موفق به کسب رتبه نخست ارزیابی میزان برقراری انضباط مالی در سال ۱۴۰۰ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اساس تهیه این گزارش در راستای تحقق بند ۳ ماده ۱۱ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران مبنی بر احصاء شاخص‌های کلیدی عملکرد مناطق ۲۲ گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و اندازه‌گیری و گزارش آن در مقاطع مختلف سال است.

گزارش ارزیابی میزان برقراری انضباط مالی در سال ۱۴۰۰ بر اساس ارزیابی وضعیت عملکرد، میزان تحقق و دستیابی مدیریت شهری به مأموریت‌ها، سیاست‌ها، تدابیر و رویکردهای شهرداری تهران و همچنین میزان تحقق اهداف کمی مصوب در برنامه پنج ساله سوم تنظیم شده است.

این گزارش به دنبال ارزیابی روند ارتقای نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی مناسب و به‌هنگام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران به مبادی نظارتی تهیه شده است و یکی از مهم‌ترین اهداف آن، حفظ صیانت از خدمات مدیران و مجموعه‌های شهرداری تهران است تا نقاط قوت و قابل بهبود واحدها مشخص شود.

بر اساس اعلام نتایج اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران، سازمان فاوا موفق به کسب عنوان «بسیار مطلوب» در این ارزیابی شده است.