مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور از بررسی مجدد افزایش بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودروها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور، عبداله متولی ضمن بیان  مطلب فوق، از بررسی و بازبینی مجدد تعرفه خدمات صدور گواهی معاینه فنی در هیات دولت خبر داد و گفت: در این زمینه پیگیری‌هایی از مسئولین ذیربط درخصوص تجدید نظر هیات محترم دولت در تعیین نرخ بهای صدور گواهی معاینه فنی در مراکز معاینه فنی خودروهای کشور به عمل آمده و موضوع در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: مطابق مصوبه هیات محترم دولت، مقرر شد وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی نسبت به ارسال پیشنهاد و تعیین بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۱ برای طرح در جلسه هیات محترم وزیران اقدام کنند.