مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، با همکاری شهرداری کاشان چهارمین نشست تخصصی با موضوع «تحلیل ظرفیت و کارایی خطوط اتوبوس درون شهری» را در ادامه برنامه پویش ملی دوشنبه های دانشی در روز دوشنبه هجدهم بهمن ماه برگزار کرد.