مشهد ـ شهردار مشهد گفت: محدوده شهیدطرحچی (خین‌عرب)، با وجود صنایع سنگین بخش بزرگی از گردش اقتصادی شهر را رقم می‌زند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف اظهار کرد: محدوده شهیدطرحچی (خین‌عرب)، با وجود صنایع سنگین بخش بزرگی از گردش اقتصادی شهر را رقم می‌زند.برای آبادی و ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده، طرح تفصیلی موضوع مهمی است که سال گذشته تصویب شده و در مرحله نهایی قرار دارد.

شهردار مشهد گفت: به تازگی مسیر دسترسی بولوار شهید طرحچی به خیام ٧٢ جهت تسهیل تردد افتتاح شد.

وی ادامه داد: همچنین یکی از پروژه‌های ویژه‌ای که می‌تواند وضعیت معیشت، ترافیک و اقتصاد شهر را بهبود دهد، پروژه کرانه شمالی است که در مرحله مطالعات نهایی قرار دارد.

قلندرشریف افزود: این پروژه از بولوار ٧۵ متری میامی شروع می‌شود و محدوده‌های التیمور، پنجتن و مناطق چهار، سه و دو را درگیر می‌کند و تا جاده گاز ادامه دارد. با اجرای این پروژه جاده گاز یکی از معابر و کمربند اصلی شهر خواهد شد.

شهردار مشهد بیان کرد: پروژه‌های سطح سوم چپگرد میدان شهید فهمیده و سطح سوم تقاطع سپاد و صدمتری هم به زودی عملیاتی می‌شود که بولوار خیام را به صورت روگذر از دوطرف به هم متصل می‌کند. ادامه بولوار خیام جزو پروژه‌های اصلی و تکمیل کننده کرانه‌های شمالی است.