وزیر کشور در ابلاغیه هایی به استانداران فارس و مازندران با تاسیس شهرداری در شهرهای رحمت آباد و آستانه سرا موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛ در ابلاغیه وزیر کشور به استاندار فارس با اشاره به موافقت به عمل آمده درخصوص تبدیل روستای رحمت آباد مرکز بخش رحمت آباد شهرستان زرقان به عنوان شهر رحمت آباد در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر رحمت آباد  بلامانع اعلام شده است.

همچنین وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار مازندران با اشاره به موافقت بعمل آمده درخصوص تبدیل روستای آستانه سرا مرکز بخش دهفری شهرستان فریدونکنار به عنوان شهر آستانه سرا در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آئین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در شهر آستانه سرا  بلامانع اعلام شده است.

این ابلاغیه ها، تاسیس شهرداری های یاد شده را همچنین منوط به تحقق تعهدات موضوع ماده (۹) دستورالعمل «نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و تاسیس شهرداری»، برشمرده است.