نمایندگان مردم در مجلس انواع ابزارهای تامین منابع مالی برای مدیریت شهری از سوی شهرداری ها را تعیین کردند.