معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در تشریح اهم اقدامات وزارت کشور برای نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا از انجام اقدامات نظارتی در راستای تشکیل شوراهای فرادست و به روزرسانی ساختار هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد افزود: همزمان با آغاز فعالیت شوراهای جدید در سال گذشته، انجام اقدامات نظارتی در راستای تشکیل شوراهای فرادست مشتمل بر بخش، شهرستان، استان و عالی استانها صورت گرفت و همچنین اولین جلسه شورای عالی استانها تشکیل و هیات رئیسه آن نیز مشخص گردید.

وی همچنین از پایش عملکرد هیات های تطبیق مصوبات شهرستان های سراسر کشور از طریق سامانه جامع مصوبات و همچنین فراهم نمودن زیرساختهای لازم جهت توسعه سامانه مذکور تا سطح بخش های کشور خبر داد.

جمالی نژاد ادامه داد: ساختار هیات های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستانها، استان ها و هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مرکزی مستقر در وزارت کشور به منظور رسیدگی به تخلفات شوراهای اسلامی کشور به روزرسانی شده است.

وی افزود: دستورالعمل بودجه شوراهای اسلامی شهر، روستا و بخش با نگاه انتظام بخشی به مدیریت مالی و جلوگیری از هرگونه افراط و تفریط مالی تدوین شد.

وی همچنین به تدوین سرفصل های آموزشی موردنیاز شوراهای اسلامی و برنامه ریزی در جهت برگزاری دوره های آموزشی شوراهای اسلامی با هدف توانمندسازی و پیشگیری از تخلفات ناشی از عدم دانش در حوزه مدیریت شهری و روستایی اشاره نمود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور همچنین به نظارت بر نحوه انتصاب شهرداران شهرهای کشور مطابق با ضوابط مقرر در آئین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهرداران اشاره نمود و گفت: کارگروه های نظارتی در جهت تطبیق سوابق مدیریتی شهرداران پیشنهادی شوراهای اسلامی با سابقه فعالیت در بخش های خصوصی و انطباق و همطرازی سوابق با ضوابط و سوابق مدیریتی مندرج درآئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهرداران تشکیل شد.