در پی بهبود وضعیت عمومی و تشخیص پزشکان رئیس شورای اسلامی شهر تهران به بخش عمومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران از بهبود وضعیت جسمانی خود خبر داد و گفت: به لطف خداوند و دعای خیر مردم امروز به بخش منتقل شده تا روند درمانی خود را طی کنم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران که از ابتدا فروردین ماه امسال به علت ابتلاء به امیکرون در بیمارستان بستری بود، روز گذشته و با تشخیص پزشکان به بخش عمومی منتقل شد.