نمایشگاه بهاره
کسب و کار دستفروشان و بانوان سرپرست خانوار سروسامان گرفت 14 اسفند 1400

کسب و کار دستفروشان و بانوان سرپرست خانوار سروسامان گرفت

شهردار منطقه۸ گفت: با در اختیار قرار دادن ۱۷۹ غرفه‌ی نمایشگاهی، دست‌فروشان سطح منطقه۸ و زنان سرپرست خانوار ساماندهی شدند