ساختمان سازی
تهیه آرشیو نمای ساختمانها 08 مارس 2022

تهیه آرشیو نمای ساختمانها

اعضای شورای شهر تهران لایحه اصلاحیه تبصره ششم بند ب مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران تصویب کردند.