«علیرضا زاکانی » شهردار تهران پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری گفت: قرار است با برنامه و کارنامه برای پیشرفت ایران عزیز با محوریت عدالت با رفع فساد و تبعیض تا اخر پای مردم بمانم.


دریافت
۳۵ MB