گزارش علمی رویکردهای نوین در مدیریت فضاهای شهری – پهنه خانگی از سوی معاونت پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای بهره برداری شهرداریها، دهیاری ها وشوراها تنظیم و منتشر شد.

متن این گزارش در فایل زیر درج شده است.