مدیرعامل سازمان زیباسازی از کسب رتبه نخست انضباط مالی سازمان زیباسازی شهر تهران در میان ۱۹ سازمان وابسته به شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صیادی با اشاره به آخرین وضعیت ارزیابی سازمان‌های وابسته شهرداری تهران در هشت ماهه ۱۴۰۱ گفت: سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های ۱۳ گانه اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی ادامه داد: بر اساس ارزیابی اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران در راستای تحقق بند سه ماده ۱۱ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران مبنی بر احصا شاخص‌های ۱۳ گانه و تکالیف حسابرسی تعیین شده مبنی بر میزان برقراری انضباط مالی در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ و در میان ۱۹ سازمان وابسته، سازمان زیباسازی شهر تهران با کسب ۷۰ امتیاز رتبه نخست انضباط مالی را کسب کرده است.

ارزیابی روند ارتقای نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی مناسب و به هنگام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران به مبادی نظارتی تهیه شده است و شاخص‌های ارزیابی عملکرد در این زمینه شامل میزان کاهش بدهی‌ها به پیمانکاران، میزان کاهش بدهی‌های کسورات، میزان رعایت تکالیف مجامع شرکت‌ها و شورای سازمان‌ها، وضعیت استقرار و ارائه گزارش قطعی حسابرسان و.‌.. است.