شهردار منطقه ۹ از ایمن‌سازی گذرگاه‌های عرضی عابر پیاده در غرب پایتخت به منظور پیشگیری از وقوع تصادف وسایل نقلیه با عابران پیاده خبر داد.​

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرحیم مرتضوی از ایمن‌سازی گذرگاه‌های عرضی عابر پیاده در غرب پایتخت به منظور پیشگیری از وقوع تصادف وسایل نقلیه با عابران پیاده خبر داد.

شهردار منطقه ۹ خاطرنشان کرد: با توجه به شروع فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و به منظور پیشگیری از وقوع تصادف وسایل نقلیه با عابران پیاده و اهمیت تأمین ایمنی عبور مرور دانش آموزان در معابر منتهی به مدارس، طرح ایمن‌سازی گذرگاه‌های عرضی عابر پیاده در معابر غیر بزرگراهی دارای رفیوژ میانی در دستور کار معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه ۹ قرار گرفت.

وی افزود: در این پروژه به منظور تأمین دید مناسب رانندگان خودروهای عبوری نسبت به عابرین پیاده در معابر غیر بزرگراهی دارای رفیوژ میانی، بر اساس طرح ابلاغی اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران، پوشش گیاهی در طول ۱۰ متر قبل و بعد از گذرگاه‌های مورد اشاره در رفیوژ میانی حذف و نسبت به نصب کفپوش بتنی رنگی با رنگ آمیزی جداول طرفین رفیوژ و آشکار سازی گذرگاه انجام خواهد شد.

مرتضوی عنوان کرد: در قالب این طرح و تا پایان فصل پاییز، ۱۹ مقطع از معابر غیر بزرگراهی دارای رفیوژ میانی منطقه در محورهای استاد معین، شهید بختیاری (سی متری جی) و شهید نوری نیارکی ایمن سازی خواهد شد.

شهردار منطقه ۹ در پایان اظهار کرد: تاکنون ایمن سازی ۴ مقطع از بلوار استاد معین انجام شده و ایمن سازی سایر معابر نیز در موعد مقرر انجام خواهد شد.