اداره حقوقی منطقه ۹ با ارایه دفاعیات مستدل و مستند، نسبت به نقض رای دادگاه بدوی و جلوگیری از تضییع مبلغی در حدود ۲۲ میلیارد تومانی علیه شهرداری منطقه و احقاق حق عمومی اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی ضمن اعلام جلوگیری از تضییع حقوق ۲۲۰ میلیارد ریالی، گفت: شخصی با هویت معین با جعل سند مالکیت ملک معروف به پارک کوکب در محدوده مهرآباد جنوبی، اقدام به طرح دعوی مطالبه قیمت زمین مذکور می‌کند و در دادگاه بدوی منجر به محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ حدوداً ۲۲ میلیارد تومان می‌شود.

مرتضوی در ادامه با اشاره به دفاعیات مستدل و مستند کارشناسان حقوقی شهرداری منطقه ۹ در مراجع قضائی اضافه کرد: پس از احراز جعلی بودن اسناد و با طرح دعوی در مراجع کیفری و قطعیت رأی و نقض دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، موجبات احقاق حق عمومی و جلوگیری از تضییع منافع شهرداری تهران فراهم شد.

شهردار منطقه ۹ در پایان با تاکید بر اراده مدیریت شهری در دفاع از منافع عمومی تصریح کرد: ضمن همکاری با مراجع قضائی و نهادهای نظارتی در تأمین منافع عمومی، در راستای تأمین حقوق عامه با جدیت و حساسیت و هوشمندی مانع از هرگونه تضییع منافع شهروندان خواهیم شد.