رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اقدام بسیار مناسب شهرداری تهران در راه‌اندازی گروه‌های داوطلب واکنش اضطراری محله بر اهمیت حضور این گروه‌های مردمی در مراحل مختلف بحران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن نامی با اشاره به اینکه اساس جمهوری اسلامی بر حضور مردم است و مردم در ساختار جمهوری اسلامی ایران بیشترین نقش را بر عهده دارند، تاکید کرد: در زمان وقوع بحران به علت اتحاد و علاقه‌ای که به همدردی انسانی بین مردم وجود دارد، همه حضور پیدا می‌کنند. این حضور اگر سازماندهی شده باشد می‌توانیم گروه‌های خاصی از مردم را با اهداف خاص تشکیل دهیم، چون می‌توانندخیلی مؤثر و سرمایه‌ساز باشند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تجربه موفق شهرداری تهران در تشکیل گروه‌های مردمی، بر لزوم سازماندهی گروه‌های دوام در قالب تیم‌ها و گروه‌هایی با فرماندهی مشخص تاکید کرد و گفت: اگر این سازماندهی را انجام دهیم، بیشترین نقش را هم در آمادگی و پاسخ و هم در زمینه بازسازی و بازتوانی می‌توانند داشته باشند. همچنین از حضور این گروه‌ها می‌توانیم در بحث پیشگیری که مهمترین امر در مدیریت بحران است، استفاده کنیم.