عضو شورای شهر تهران گفت: در شورای پنجم هیچ گزارش حسابرسی قرائت و دریافت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال‌های ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ شورای شهر، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن در دستور کار هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران قرار گرفت.

در ابتدا محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران با اشاره به این طرح گفت: از میان حسابرسانی که اعلام آمادگی کردند تعدادی از آنها که دارای رتبه الف بودند انتخاب شدند.

وی ادامه داد: همچنین در ادامه سوابق این حسابرسان در شهرداری مشخص شد و پس از بررسی اهلیت آنها گزارش حسابرسی این افراد مورد تحقیق قرار گرفت.

آخوندی گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته قرار بر این شد تا در اخذ گزارشات سرعت بیشتری داشته باشیم.

در ادامه پرویز سروری عضو شورای شهر تهران گفت: شفافیت شعار مدیریت شهری است اما در دوره گذشته به هیچ وجه حسابرسی صورت نگرفته است و گویی ترک فعل صورت گرفته است.

وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم بیش از ۳۰۰ گزارش حسابرسی را آماده کرده است.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفت: متأسفانه در دوره گذشته هیچ گزارش حسابرسی ارائه نشده است.

وی ادامه داد: مبنای تمامی اقدامات در شورای شهر و شهرداری تهران حسابرسی است اما نه تنها گزارشی قرائت نشده بلکه حتی گزارشی هم ارائه نشده بوده است.

در ادامه مهدی اقراریان گفت: متأسفانه بار اقداماتی که شورای پنجم انجام نداده است به دوش شورای ششم افتاده است.

وی ادامه داد: متخلفان باید به دستگاه‌های نظارتی اعلام شوند، اعضای دوره سابق تذکرات متعددی دادند اما اقدامی نکردند و اکنون باید پاسخگوی کارهایشان باشند.

اقراریان گفت: پرونده اشتباهات شورای پنجم کماکان مفتوح است و آنها باید بگویند چرا گزارشی از حسابرسان دریافت نکردند.

در ادامه ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران گفت: موافق حسابرسی مشترک برای انجام فعالیت‌ها هستیم اما مطابق با قانون تجارت مجمع باید حسابرس را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: بر همین اساس باید بسته‌ای آب تمامی حسابرسان الف انتخاب شوند تا در صورت مخالفت به صورت رندم یکی از آنها انتخاب شود.

فلاح تصریح کرد: پیشنهاد من این است که شرح خدمات هریک از حسابرسان مشخص شود.

در ادامه نیز با بیست رأی مثبت حسابرسان برای انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۰ انتخاب شدند.