معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در «گردهمایی مدیران بازآفرینی شهری شهرداری‌های کل کشور» ضمن تبیین نقش ویژه استانداران به عنوان روسای ستادهای بازآفرینی شهری استان‌ها، فرمانداران به عنوان روسای ستادهای بازآفرینی شهری شهرستان‌ها و شهرداران به عنوان دبیران ستادهای بازآفرینی شهری آن‌ها را به عنوان همکاران و یاوران مستقیم شرکت بازآفرینی شهری ایران برشمرد و از آن‌ها خواست ستادهای استانی و شهرستانی را بیش از پیش فعال کنند.