جلسه بررسی سازوکار کاهش فرایند صدور پروانه ساختمانی با حضور شهردار تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی سازوکار کاهش فرایند صدور پروانه صبح پنج شنبه با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

در این جلسه پیرامون موضوعاتی از جمله پیگیری اصلاح قوانین و مقررات، هوشمند سازی فرایندهای صدور پروانه و گواهی، توسعه و بهبود ارائه خدمات غیر حضوری، ایجاد مرکز رصد و پایش مستمر فرایندهای صدور پروانه و گواهی و نحوه عملکرد کاربران و بازنگری و ساده سازی فرایندهای رویه‌ای و محتوایی بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه بررسی سازوکار کاهش فرایند صدور پروانه، حذف فرایندهای موازی و نودهای غیر ضروری، اصلاح فرایند رسیدگی پرونده‌ها در ارتباط با فضای سبز، اصلاح فرایند رسیدگی پرونده‌ها در سازمان آتش‌نشانی و اصلاح فرایند بررسی نماهای شهری مورد بررسی قرار گرفت.