معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از صدور ۵ هزار و ۸۰۲ پروانه ساختمانی طی سال گذشته خبر داد و گفت: مناطق ۲۱، ۲۲ و ۳ در صدر جدول بیشترین درصد تعداد صدور پروانه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صارمی با مقایسه آمار صدور پروانه ۱۲ ماهه سال گذشته با مدت مشابه در سال ۹۹ گفت: از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ماه سال گذشته، ۵ هزار و ۸۰۲ مورد پروانه ساختمانی صادر شده که این آمار در مدت مشابه سال ۹۹، هفت هزار و ۱۲۶ مورد بوده است.

وی ادامه داد: از لحاظ متراژ ساخت و ساز نیز در سال ۱۴۰۰، مجوز ساخت برای حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع صادر شده؛ این عدد در مدت مشابه سال ۹۹ حدود ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار مترمربع بوده است.

صارمی تشریح کرد: از تعداد پروانه‌های صادره در سال گذشته، ۵ هزار و ۳۰۳ مورد در پهنه R (مسکونی)، ۳۵۵ مورد در پهنه M (مختلط تجاری، اداری و مسکونی)، ۱۳۸ مورد در پهنه S (کار و فعالیت) قرار دارند.

وی افزود: از مجموع پروانه‌های صادر شده در سال ۹۹ نیز ۶ هزار و ۵۸۹ مورد در پهنه مسکونی، ۳۹۸ مورد در پهنه مختلط و ۱۳۸ مورد در پهنه کار و فعالیت بوده است.

معاون شهرداری تهران با اشاره به فراوانی درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل هر منطقه در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در ۱۲ ماه سال گذشته، منطقه ۲۱ با صدور پروانه برای ۱.۰۹ درصد املاک منطقه، بیشترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل منطقه را دارد و سپس منطقه ۲۲ با ۱.۰۱ درصد و منطقه ۳ با ۰.۸۳ درصد به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار دارند. منطقه ۱۲ نیز با ۰.۳۵ درصد، کمترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل منطقه را داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در سال ۹۹، بیشترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل هر منطقه مربوط به منطقه ۲۲ با ۱.۹۷ درصد، سپس منطقه ۲۱ با ۱.۶۳ درصد و منطقه ۱۵ با ۱.۲۱ درصد بوده است که در همین سال، منطقه ۱۲ با ۰.۴۶ درصد کمترین درصد تعداد صدور پروانه نسبت به تعداد پارسل‌های کل منطقه را به خود اختصاص داده است.

صارمی در خصوص فراوانی متراژ ساخت و ساز در مناطق ۲۲ گانه نیز گفت: در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ مناطق ۴، ۲۲ و یک، مجوز بیشترین متراژ ساخت و ساز را داشته و مناطق ۱۹ و ۹ مجوز کمترین متراژ ساخت و ساز را گرفته‌اند؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال ۹۹، مناطق ۴، ۵ و یک بیشترین و منطقه ۱۰ کمترین متراژ ساخت و ساز را داشته‌اند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به فراوانی تعداد پروانه‌های صادره در مناطق ۲۲ گانه گفت: در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ بیشترین تعداد صدور پروانه، ۶۱۹ مورد در منطقه ۱۵، ۵۵۸ مورد در منطقه ۴ و ۳۷۲ مورد در منطقه ۲ بوده است، همچنین منطقه ۲۲ با ۱۳۷ مورد، کم‌ترین میزان صدور پروانه در این مدت را داشته اند.

وی بیان کرد: در ۱۲ ماه سال ۹۹ نیز، بیشترین فراوانی تعداد صدور پروانه مربوط به منطقه ۱۵ با ۹۴۶ مورد، منطقه ۴ با ۶۰۰ مورد و منطقه ۱۴ با ۴۵۸ مورد بوده است؛ کم‌ترین میزان صدور پروانه نیز به ترتیب در منطقه ۹ با ۱۲۹ مورد اتفاق افتاد.

صارمی در خصوص پروانه‌های صادره به تفکیک مناطق ۲۲ گانه گفت: در سال ۱۴۰۰ برای منطقه یک (۲۹۶ فقره)، منطقه دو (۳۷۲ فقره)، منطقه سه (۲۵۵ فقره)، منطقه چهار (۵۵۸ فقره)، منطقه پنج (۲۵۸ فقره)، منطقه شش (۱۵۷ فقره)، منطقه هفت (۲۹۰ فقره)، منطقه هشت (۳۳۱ فقره)، منطقه ۹ (۱۵۳ فقره)، منطقه ۱۰ (۲۰۳ فقره)، منطقه ۱۱ (۲۰۹ فقره)، منطقه ۱۲ (۱۵۸ فقره)، منطقه ۱۳ (۲۲۰ فقره)، منطقه ۱۴ (۳۰۹ فقره)، منطقه ۱۵ (۶۱۹ فقره)، منطقه ۱۶ (۲۳۲ فقره)، منطقه ۱۷ (۲۷۲ فقره)، منطقه ۱۸ (۱۸۶ فقره)، منطقه ۱۹(۱۶۴ فقره)، منطقه ۲۰ (۲۳۷ فقره)، منطقه ۲۱ (۱۸۶ فقره) و منطقه ۲۲ (۱۳۷ فقره) پروانه صادر شده است.

وی تأکید کرد: آمار ارائه شده با توجه به تنوع و تعداد املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق ۲۲ گانه بوده و ملاک برتری و ارزشیابی مناطق ۲۲ گانه در صدور پروانه نیست.