عضو شورای شهر تهران خواستار ورود قوه قضائیه به موضوع حمله کارمندان موسسه ژئوفیزیک با باتوم به کارمندان شهرداری تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد علوی، در خصوص صحبت‌های شهردار منطقه ۳ مبنی بر حمله کارمندان مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با باتوم به کارمندان شهرداری که قصد ممانعت از قطع درختان در محوطه این مؤسسه را داشتند، در توئیتی خواستار ورود دستگاه قضا و رئیس دانشگاه تهران به این موضوع شد.

وی نوشت: قطع درختان توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران کافی نبود حالا حمله به کارمندان شهرداری با باتوم هم به اعمال غیراخلاقی مسئولان این مؤسسه اضافه شد

از رئیس دانشگاه تهران و دستگاه قضا درخواست ورود و برخورد با متعرضان به حقوق شهروندان و کارمندان شهرداری را دارم.

قوه قضائیه به موضوع حمله به کارمندان شهرداری ورود کند