کارشناسان عضو در هیات امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کمیته راهبری اجرای طرح مدیریت پسماند شهر تهران و ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، انتخاب دو نفر کارشناس متخصص جهت عضویت در ترکیب هیأت امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، انتخاب یک نفر از اعضای شورا جهت عضویت در ترکیب هیأت امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، انتخاب دو نفر کارشناس خبره جهت عضویت در کمیته راهبری اجرای طرح مدیریت پسماند شهر تهران موضوع ردیف هفتم بند الف ذیل ماده بیست و یکم و انتخاب کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی جهت عضویت در ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد، موضوع بند ب تبصره پنجم مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران به‌عنوان نماینده شورا در هیأت امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران انتخاب شد.

یاسر نبی‌زاده دبیر کمیسیون سلامت و فاطمه کریمی دبیر کمیسیون خدمات شهری به عنوان کارشناسان خبره جهت عضویت در کمیته راهبری اجرای طرح مدیریت پسماند شهر تهران انتخاب شدند.

همچنین کارشناسان متخصص در امور فنی و شهرسازی جهت عضویت در ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد نیز در این جلسه معرفی شدند.